Kaavarunko muodostaa perustan Ahveniston sairaalan alueen suunnittelulle

Maanantaina 5. marraskuuta yleisölle esiteltiin kaavarunkoluonnos, joka koskee nykyistä sairaalan kiinteistöä osoitteessa Ahvenistontie 20, kaupungin omistamaa Ahvenistonpuistoa, hautausmaata sekä rajautuvia osia Ahvenistontiestä ja Marssitiestä.

Kaavarunko muodostaa koko alueen suunnittelulle perustan. Uuden Ahveniston sairaalan suunnittelun edetessä vahvistetaan tonttijako uuden ja vanhan keskussairaalan välille, ja muodostetaan myös omat tontit sairaalakoululle sekä ortodoksikappelille ja -hautausmaalle.

Kaava etenee kahdessa osassa niin, että tavoitteena on saada ensin voimaan uuden sairaalan rakentamisen mahdollistavat elementit. Kaavaluonnos on tulossa nähtäville helmikuussa 2019 ja tavoitteena on saada kaava lainvoimaiseksi ja uudelle sairaalalle rakennuslupa vuoden 2019 loppuun mennessä.

– Uudelle sairaalalle kaavoitettava alue on suhteellisen pieni, ja sen suunnittelu on palapeli, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli vaativa kaava ja tiukka aikataulu, mutta pyrimme tekemään kaikkemme, että uusi sairaala voisi avata ovensa suunnitellussa aikataulussa vuonna 2024, sanoo Hämeenlinnan kaupungin maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki.

Uuden sairaalan tontin asemakaavaa halutaan ensimmäisessä vaiheessa muuttaa siten, että alueelle voidaan rakentaa omalle tontilleen noin 90 000 bruttoneliömetrin uusi sairaalarakennus, enintään 3 500 neliön päivittäistavarakauppa, pysäköintilaitos sekä tilat pelastuslaitokselle. Hankkeen tarkoituksena on paitsi tarjota sairaalalle nykyaikaiset tilat hyvien liikenneyhteyksien päässä keskustasta, myös tuoda Jukolan alueelle lisäpalveluita, kuten toinen päivittäistavarakauppa ja sairaalaa tukevia kaupallisia palveluita.

Uusi sairaala on keskeinen toiminnallinen elementti Ahvenistontien varressa, ja vaatii muutoksia Ahvenistontien liikennejärjestelmään pitkältä matkalta, aina nykyisestä hautausmaan liittymästä Aleksis Kiven kadun liittymään saakka.

Vanha Ahveniston parantola paremmin esiin

Kaavarungon tavoitteena toisessa asemakaavoitusvaiheessa on mahdollistaa nykyisen sairaalan alueelle monipuolista ja kohtuuhintaista asumista noin tuhannelle asukkaalle.

– Suunnitelma toteuttaa Hämeenlinnan kaupungin väestösuunnitetta ja asuinalue suunnitellaan kaiken ikäisille asukkaille, mutta erityisesti seniori-ikäluokan asukkaille asuminen sairaalan kupeessa on todennäköisesti turvallista ja houkuttelevaa, pohtii Ahveniston sairaala -allianssin arkkitehti Katriina Rosengren.

Lähtökohtana on alueen luonnonympäristön ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen sekä tervehdyttävän lähiympäristön luominen uudelle Ahveniston sairaalalle. Yksi keskeinen tavoite on saada historiallinen Ahveniston parantolan rakennus paremmin esiin niin Jukolan kaupunginosan suuntaan kuin uuden asuinalueen ikonisena elementtinä.

Pyrkimys resurssitehokkuuteen näkyy nykyisen infran hyödyntämisessä: Sairaalanmäellä kulkee tulevaisuudessa nykyiseen katuverkkoon perustuva yksi kokoojakatu, joka mahdollistaa joukkoliikenteen läpiajon Ahvenistontieltä Marssitielle. Saavuttaessa alueelle kohdataan alueen kerroksellisuus: vanhan parantolarakennuksen, ortodoksikappelin ympäristön sekä uuden sairaalan välille muodostuu keskusaukio, jonka läntinen ja eteläinen puoli on rauhoitettu virkistykselle ja kuntoutukselle, tukien metsäalueen funktiota viherkäytävänä laajalle Natura-alueelle.

Korkeampi rakentaminen tukeutuu kokoojakatuun ja on alisteinen vanhalle parantolalle. Pienen vihervyöhykkeen takana koillisreunamalla on puolestaan pientaloalue, joka muodostaa pehmeän vaihettumisvyöhykkeen Natura-alueelle. Toinen, tiiviimpi pientaloalue tukeutuu Ankkalampeen ja on kiinteämmin osa Marssitien kaupunkikuvaa. Suunnittelussa pyritään yhteisöllisyyden mahdollistamiseen luomalla rakennusten, sekä kerrostalojen että pientalojen, välille runsaasti tilaa yhteisille ja puolijulkisille toiminnoille.

Tulevaa asuinaluetta kehittää ja myy Newsec Oy Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toimeksiannosta.

– Tähtäämme siihen, että alue olisi mahdollista rakentaa järkevästi 10 – 20 vuoden kuluessa ja toki saada myös asiakkaallemme eli Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille hyvä kauppahinta, kertoo Newsecin kiinteistökehitysjohtaja Janne Mäkelä.

Yleisötilaisuuteen osallistuneita alueen asukkaita kiinnostivat kaavoituksessa erityisesti Ahvenistontien liikenteeseen ja pysäköintiin liittyvät asiat.

– Sinänsä uuden sairaalan rakentaminen ei merkittävästi liikennemääriä lisää, mutta nykyisetkin liikennemäärät ovat merkittäviä ja tulevaisuudessa lisääntyvän asumisen myötä täytyy pohtia tonteille kulkevien rinnakkaisteiden rakentamista, Niklas Lähteenmäki pohtii.

Kaavoitusta hakee Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja kaavasuunnitteluprosessia hoitaa Ahveniston sairaala -allianssi.
Kaavarungon esittelytilaisuuden materiaalit luettavissa Hämeenlinnan kaupungin sivuilla: http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Kaavat-ja-rakentaminen/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Ahvenistonsairaala/

Kuvassa luonnos Ahveniston sairaala-alueen kaavarungoksi

 

Lisätietoja:
Katriina Rosengren
050 516 5805
katriina.rosengren@h-k.fi

 

Ahveniston sairaala-alueen kaavarungon luonnos karttakuvana kuvattuna ylhäältä päin