Usein kysytyt kysymykset

Katso löytyisikö vastaus kysymykseesi täältä!

Nykyinen Kanta-Hämeen keskussairaalan päärakennus on valmistunut vuonna 1979, ja on Suomen ainoita peruskorjaamattomia sairaaloita. Kattavissa rakennusteknisissä selvityksissä todettiin kiinteistön kiireellinen ja laaja peruskorjaustarve. Huonekorkeuden todettiin kuitenkin olevan liian matala modernin sairaalan tarpeisiin.

Erikoisairaanhoidon luonne on muuttunut toiminnallisesti 40 vuodessa niin paljon, että on tarkoituksenmukaisempaa ja kokonaisedullisempaa rakentaa kokonaan uusi sairaala, kuin korjata vanhaa rakennusta.

Uuden Ahveniston sairaalan avulla voimme ottaa kehitys- ja tuottavuusloikan palvelutuotannossa ja miettiä hoitoketjut alusta lähtien asiakaslähtöisemmin. Uusi rakennus säästää myös potilaat ja henkilöstön raskailta ja kalliilta vuosilta väistötiloissa, kun keskussairaalan toiminta voi jatkua häiriöttä koko rakennushankkeen ajan.

Vanhan sairaalakiinteistön myyntiprosessi on parhaillaan käynnissä. Ahveniston aluetta lähdetään kaavoittamaan tulevaisuudessa todennäköisesti asuntotuotantoa varten. Sairaalarakennuksen uuden omistajan löydyttyä toimintamme jatkuu tämän hetkisissä tiloissa vuokralla, kunnes uusi Ahveniston sairaala on valmis käyttöönotettavaksi.

Liikennejärjestelyiden toimivuus koko rakennushankkeen ajan on erittäin tärkeää. Vaikka rakentaminen tulee vaikuttamaan liikennejärjestelyihin, on asiakkaiden sekä ambulanssien päästävä keskussairaalalle esteettömästi kaiken aikaa. Eli niin autoliikenteen, joukkoliikenteen kuin kevyen liikenteen yhteydet toimivat koko ajan.

Nykyinen liittymä Ahvenistontieltä sairaalalle tulee siirtymään nykyisestä paikastaan lähemmäs Hämeenlinnan keskustaa ennen rakennushankkeen alkamista.

Kokonaan uuden sairaalarakennuksen rakentaminen omalle tontilleen takaa sen, että pystymme tarjoamaan laadukasta erikoissairaanhoitoa koko rakennusprosessin ajan. Sairaalan antama hoito ei häiriinny rakentamisesta.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on valinnut rakennushankkeen toteuttamismalliksi allianssin. Mallista on saatu Suomessa erinomaisia kokemuksia niin suurissa infra- kuin myös sairaalahankkeissa, sillä allianssissa osapuolet jakavat niin hedelmät onnistumisesta kuin riskit epäonnistumisesta.

Kilpailutusprosessin jälkeen Ahveniston sairaalan allianssin muodostavat sairaanhoitopiirin lisäksi Skanska, Sweco ja arkkitehtityöyhteenliittymä Team Integrated. Allianssissa työskennellessä kumppanit vastaavat projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä, yhteisessä organisaatiossa. Allianssimallina työskenteleminen on eduksi hankkeelle ja lopputulokselle, sillä allianssissa jokainen tekijä tuo hankkeeseen oman parhaan osaamisensa jo suunnitteluvaiheesta lähtien.

Sairaalan työntekijöiden muodostamilla käyttäjäryhmillä ja asiakkailla on myös vahva rooli hankkeen suunnittelussa.

Haluamme, että sairaalan tulevat käyttäjät, eli asiakkaat ja työntekijät ovat aktiivisesti mukana hankkeen suunnittelussa ja heidän ajatuksensa sekä ehdotuksensa ovat osana luomassa parempia palveluita. Tästä syystä hankkeessamme on mukana niin kutsuttu superkäyttäjien ryhmä, joka koostuu sairaanhoitopiirin työntekijöistä. Sairaalan työntekijät tietävät parhaiten työnsä tarpeet ja arvostamme heidän asiantuntemustaan.

Superkäyttäjien lisäksi suunnitteluun osallistuu noin 200 sairaalan työntekijää säännöllisesti.

Tämän lisäksi järjestämme asiakasraateja ja vierailuja, sekä olemme yhteydessä potilasjärjestöihin. Hyödynnämme saamiamme ideoita aktiivisesti suunnitellessamme tulevaisuuden palveluita.

Ahveniston sairaalan rakentaminen rahoitetaan vanhasta sairaalasta saadun myyntitulon avulla. Tämän lisäksi sairaanhoitopiiri ottaa rakentamista varten lainaa, jota lyhennetään normaalin kuntamaksubudjetin sisällä niin, että maksurasitus ei kasva omistajakunnille. Jos maakuntauudistus tulevaisuudessa toteutuu, tullaan Ahveniston sairaalaa rakentamaan Maakuntien tilakeskuksen taseeseen.

Hoitosuhde pysyy, mutta uusi sairaalarakennus mahdollistaa aiempaa asiakaslähtöisemmän palvelun ja hoitoketjut. Uusien nykyistä toimivimpien tilojen myötä voimme tarjota entistä parempaa hoitoa.

Rakennushanke ei ole sidoksissa sote-uudistukseen, vaan sitä on suunniteltu kaiken aikaa asiakkaidemme ja kehittyvän terveydenhuollon tarpeita silmällä pitäen.

Keskussairaalan nykyisen toiminnan eri osa-alueet tulevat jatkamaan toimintaansa myös uusissa tiloissa. Tämän lisäksi erikoissairaanhoidon tarjonta kehittyy entisestään yhteistyössä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Uusien tilojen myötä yhä useampi toimenpide voidaan toteuttaa siten, että asiakkaan ei tarvitse jäädä sairaalaan yön yli. Tämä tulee lisäämään sairaalakokemuksen joustavuutta ja miellyttävyyttä.

Uuteen sairaalaan tulee sijoittumaan myös nykyistä perusterveydenhuollon toimintaa, kuten Vanajaveden sairaalan potilasosastot. Tämän lisäksi Ahveniston sairaala tulee tarjoamaan terveysasematoimintaa, hammashuoltoa ja akuuttia kotihoitoa.

Myös pelastuslaitoksen sivupaloasema tulee sijoittumaan Ahveniston kiinteistöön. Tämä edistää Hämeenlinnan kaupungin länsipuolen saavutettavuutta pelastustoimen näkökulmasta.

Rakentaessamme Ahveniston sairaalaa rakennamme modernia ja kehittyvää terveydenhuollon palvelukeskusta.

Työskenteleminen nykyisissä Keskussairaalan tiloissa jatkuu nykyisellään, vaikka vieressä rakennetaankin uutta sairaalaa. Uudisrakentaminen mahdollistaa häiriöttömän työnteon koko hankkeen ajan. Tiedotamme mahdollisista liikenneyhteyksien muutoksista koko henkilökunnalle, jotta töihin saapuminen olisi mahdollisimman helppoa.