Siirry sisältöön

Ahveniston sairaala -allianssin yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste

1.  Rekisterin nimi
Ahveniston sairaala  -allianssin yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste.

2. Rekisterinpitäjä
Ahveniston sairaala -allianssi
Ahvenistontie 20
13530 HÄMEENLINNA
Rekisterin yhteyshenkilö allianssin viestintäasiantuntija Senni Luttinen.
etunimi.sukunimi@khshp.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään ja käsitellään voidaksemme keskitetysti ylläpitää yhteistyön aloittamiseksi, arvioimiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavia tietoja potentiaalisista sekä jo olemassa olevista yhteistyökumppaneista.
Yhteistyökumppaneita  ovat mm. tavaran- ja palveluntoimittajat, alihankkijat työntekijöineen, konsultit jne.
Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

4. Henkilötietojen lähteet
Tiedot kerätään yhteistyökumppanien edustajilta joko sähköisellä lomakkeella tai muussa yhteydessä.
Kaupparekisteristä ja Asiakastieto Oy:stä ja muista vastaavista lähteistä saamme tietoa mm. liiketoimintakiellosta, nimenkirjoitus-oikeuksista sekä henkilöiden vastuuasemasta yritykseen liittyen.

5. Rekisteröityjen ryhmät
– Potentiaaliset yhteistyökumppanit
– Nykyiset / jo olemassa olevat yhteistyökumppanit

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:
– Yrityksen nimi
– Y-tunnus
– Työ, josta yritys on kiinnostunut
– Yrityksen liikevaihto
– Yrityksen yhteyshenkilö
– Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
– Yhteyshenkilön puhelinnumero

7. Tietojen vastaanottajaryhmät 
Ahveniston sairaala -allianssin osapuolet.

8. Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset 
Tietoja siirretään ja luovutetaan lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi viranomaisille sekä tarvittaessa muille liiketoiminnan edellyttämille kolmansille tahoille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, henkilömatrikkeleja tai sukututkimuksia varten.
Tietojen siirrossa ja luovuttamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen ohjeita.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Ahveniston sairaala -allianssin yhteistyökumppanirekisterin rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

– Tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus
– Tietää mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään
– Saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi
– Saada tietonsa halutessaan poistetuksi eli oikeus tulla unohdetuksi mikäli käsittelyperustetta henkilötiedolle ei ole
– Rajoittaa tietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin
– Siirtää tietoja rekisteristä toiseen
– Saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tällä on hänen tietojensa osalta vaikutuksia
– Vaatia korvausta tietoturvaloukkauksesta hänelle aiheutuneista vahingoista.
– Tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

Mikäli haluat käyttää mitä tahansa rekisteröidyn oikeuksistasi, ole yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

10. Tiedon suojauksen periaatteet 
Tiedot on suojattu ulkopuolisilta käyttäjäkohtaisin käyttöoikeuksin sekä muine teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Tietojen turvallinen käsittely on ohjeistettu tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksissa. Tiedon käyttöä ja käsittelyä valvotaan.

11. Tietojen säilytysaika 
Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa nimettyjen käsittelyn tarkoitusten kannalta.